Zákon o športe - som tréner, ako mám postupovať ?
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zákon o športe – som tréner, ako mám postupovať ?

Rok 2016 priniesol so sebou aj nové zákony, my sa budeme venovať novému zákonu o športe, ktorý sľubuje viac peňazí pre šport a transparentnosť financovania.

Ak chcete vykonávať funkciu trénera, už nepotrebujete živnosť

Na vykonávanie funkcie trénera už nepotrebujete živnosť. Oprávnenie podnikať už nežiadate od živnostenského úradu, ale z ministerstva školstva. Športový odborník, ktorý získal odbornú spôsobilosť a má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti (KURZ), sa považuje za športového odborníka v zmysle zákona o športe. To znamená, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti je dokladom oprávňujúcim ho na výkon činnosti športového odborníka.

Športový odborník (tréner) má dve možnosti

Športový odborník (tréner) je povinný zapísať sa do registra fyzických osôb, ktorý tvorí súčasť informačného systému v športe.

Zápis do registra fyzických osôb v športe je možné uskutočniť dvomi spôsobmi:

  • V prípade, ak má športový odborník príslušnosť k športovej organizácii, do informačného systému športového odborníka zapíše športová organizácia, ku ktorej má športový odborník príslušnosť. O zápis do registra je potrebné požiadať príslušnú športovú organizáciu.
  • V prípade, ak športový odborník nemá príslušnosť k športovej organizácii, do registra fyzických osôb ho zapíše Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. O zápis do registra je potrebné požiadať ministerstvo, a to vyplnením žiadosti a predložením ďalších dokladov (výpis z registra trestov, doklad o odbornej spôsobilosti).

Ako postupovať, ak sa chcete registrovať do informačného systému športu ?

Nový informačný systém ešte nie je stopercentne funkčný, čo sme si mali možnosť vyskúšať na vlastnej koži. Celej registrácii predchádzali zdĺhavé telefonáty na ministerstvo, kde nám nie vždy vedeli poradiť s registráciou a ďalším postupom.

1. Vaša registrácia začína na stránkach informačného systému športu. Vyberiete si typ žiadosti a zaregistrujete sa do systému. Pri registrácii budete vkladať základné informácie (meno, bydlisko, rodné číslo…)

informacny-system-sportu

2. Po aktivácii vášho účtu môžete prejsť k samotnej registrácii, ktorá pozostáva z ôsmich bodov.

  • Údaje žiadateľa (meno, bydlisko, rodné číslo…)
  • Fyzická osoba v športe (nevypĺňať, ak je fyzická osoba v športe totožná so žiadateľom)
  • SZČO (Ak ste SZČO potvrdíte)
  • Príslušnosť fyzickej osoby v športe k organizácii (patríte pod nejakú organizáciu ? Áno/Nie)
  • Údaje o činnosti (informácie o tom, aký druh športovej aktivity vykonávate)
  • Odborné informácie (názov odbornej spôsobilosti, číslo dokladu, platnosť od, kto ho vydal, overil)
  • Prílohy
  • Čestné prehlásenie (súhlasím)

zapis-informacny-system-sportu

3. Po úspešnej registrácii a odoslaní žiadosti si musíte túto žiadosť vytlačiť (systém vám dá možnosť) a vlastnoručne podpísať. Ak pracujete na tréningu s mládežou, budete potrebovať ešte výpis z registra trestov (získate na pošte). Tieto dokumenty vložíte do obálky a zašlete na adresu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (adresa a postup sa vám objaví po odoslaní elektronickej žiadosti). Ministerstvo overí zhodu písomnej žiadosti so žiadosťou zaslanou elektronicky a skontroluje úplnosť dokladov a údajov. Ak sa údaje zhodujú, zapíše vás do registra fyzických osôb v športe a vy sa budete môcť ísť zaregistrovať na daňový úrad (tam pracujú s informačným systémom športu).

Nový zákon o športe

Všeobecne od 1. 1. 2016 platí:

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) živnostenského zákona živnosťou nie je: “e) činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,11b).” Týmto osobitným predpisom je zákon o športe, konkrétne ustanovenia § 4 a 6.

Podľa § 6 ods. 2 zákona o športe: “Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.”

Podľa § 6 ods. 3 zákona o športe: “Športový odborník vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak nie sú naplnené znaky závislej práce alebo sa so športovou organizáciou nedohodne inak.”

Z uvedeného vyplýva, že od 1. 1. 2016 príjem športového odborníka už nie je príjmom zo živnosti(príjem zo živnosti je vyjadrený v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ale podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ide o príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti, čo korešponduje s § 6 ods. 3 zákona o športe.

Odborná konferencia k novému zákonu o športe – video záznam

6. mája sa na FTVŠ UK v Bratislave konala odborná konferencia k novému zákonu o športe. Je dobré si tento záznam pozrieť, dozviete sa kompletné informácie o novom zákone. Najčastejšie kladené otázky a odpovede v tejto súvislosti nájdete TU.

Mohlo by vás zaujímať: Deti a šport – šport modeluje aj psychické vlastnosti človeka

Zákon o športe – som tréner, ako mám postupovať ?
4.7 (94%) 10 votes

Komentáre